Home » ระเบิดมหาประลัย by Giddens (เคออิงเถิง)
ระเบิดมหาประลัย Giddens (เคออิงเถิง)

ระเบิดมหาประลัย

Giddens (เคออิงเถิง)

Published
ISBN :
Paperback
392 pages
Enter the sum

 About the Book 

ฤดูใบไมผลิปี 2000 มีคนเพียง 20 คน เฝารออานนวนิยายเรืองนีทางอินเตอรเนต อีก 5 ปีตอมา นวนิยายเรืองนีไดสรางความระทึกใหผูอานเกือบ 1,000,000 คนทัวเกาะไตหวัน สุดยอดแหงโลกพิศดารเคอหยูเหิง นักศึกษษมหาวิทยาลัยปี 4 ตืนขึนมาในเชาวันหนึงแลวพบวา เขาไมเขาใจสิงทีเพืMoreฤดูใบไม้ผลิปี 2000 มีคนเพียง 20 คน เฝ้ารออ่านนวนิยายเรื่องนี้ทางอินเตอร์เน็ต อีก 5 ปีต่อมา นวนิยายเรื่องนี้ได้สร้างความระทึกให้ผู้อ่านเกือบ 1,000,000 คนทั่วเกาะไต้หวัน สุดยอดแห่งโลกพิศดารเคอหยู่เหิง นักศึกษษมหาวิทยาลัยปี 4 ตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วพบว่า เขาไม่เข้าใจสิ่งที่เพื่อนๆพูดคุยกัน โลกนี้ได้สูญเสียภาษาและระบบตรระกะไปแล้ว และมีเพียงเขาคนเดียวที่ไม่เข้าใจสิ่งที่คนอื่นสื่อสารกัน เขาหลงเข้ามาในโลกแปลกประหลาด หรือ ว่าเขากำลังกลายเป็นคนวิกลจริต เคอหยู่เหิงต้องหาคำตอบนี้ให้ได้ ทางเลือกสุดท้ายของเขาคือ เขียนจดหมายไปขอความช่วยเหลือจากหนังสือพิมพ์